Меню

Капитальный ремонт код дк 016 2010

Державний класифікатор продукції ДК 016:2010

Інформуємо, що Державний класифікатор продукції і послуг ДК 016:2010 прийнятий наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010.

При цьому встановлення кодів згідно із класифікатором є одним зі статутних видів діяльності Запорізької ТПП.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
ДК 016:2010

Державний класифікатор продукції та послуг (далі – ДКПП) – систематизоване зведення назв угруповань продукції та послуг, кодування яких побудовано на ієрархічній системі класифікації.

 • згармонізовано зі Statistical classification of Products by Activity (CPA) (Статистичною класифікацією продукції та послуг за видами діяльності) редакції 2008 року до рівня підкатегорій, а також з PRODucts of the European COMmunity (PRODCOM) (Переліком промислової продукції Європейського Союзу) редакції 2008 року на рівні позицій;
 • узгоджено з ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (далі – КВЕД). У ДКПП продукція/послуга – це результат окремого виду економічної діяльності відповідно до КВЕД, тобто кожному угрупованню видів економічної діяльності за КВЕД на ієрархічних рівнях “секція – клас” відповідає угруповання (одне чи кілька) продукції, яка є результатом його виконання;
 • пов’язано з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТЗЕД), що відображено через посилання на відповідні коди УКТЗЕД.

Ведення ДКПП здійснює Державне підприємство “Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем” Держспоживстандарту України.

Перш за все ДКПП призначений вирішувати такі основні завдання:

 • виконувати комплекс облікових функцій щодо продукції та послуг у межах робіт стосовно державної статистики;
 • складати міжгалузевий баланс виробництва й розподілу продукції та послуг відповідно до системи національних рахунків;
 • забезпечувати функціювання системи оподаткування суб’єктів господарювання;
 • провадити зіставлення національних статистичних даних з даними країн Європейського Союзу;
 • використовувати коди продукції та послуг в нормативних документах і сертифікатах відповідності.

Крім цього, ДКПП може бути основою для галузевих класифікацій (класифікаторів) продукції/послуг.

Об’єкт класифікації в ДКПП – продукція та послуги, які є результатом економічної діяльності.

Усю продукцію та всі послуги галузей економіки – сільського господарства, рибного господарства, добувної промисловості, переробчої промисловості, будівництва, страхування, торгівлі тощо – згруповано в секції (усього 21 секція), які позначено великими літерами латинської абетки (від A до U).

ДКПП складається з трьох блоків:

Перший блок – блок ідентифікації, який побудовано за ієрархічною системою кодування із застосуванням літерно-цифрового коду. Літерні познаки секцій не використано безпосередньо для ідентифікації продукції та послуг, їх наведено лише для зручності користування. Подальший розподіл секцій на розділи, групи, класи, категорії, підкатегорії, позиції, типи й підтипи позначено цифровими кодами.

Загальна структура цифрових кодів для утворення класифікаційних угруповань у ДКПП відповідає такій схемі:
ХХ – розділ
ХХ.Х – група
ХХ.ХХ – клас
ХХ.ХХ.Х – категорія
ХХ.ХХ.ХХ – підкатегорія
ХХ.ХХ.ХХ-ХХ – позиція
ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.Х – тип
ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.ХХ – підтип

32 – розділ “Вироби промислові, інші”

32.5 – група “Інструменти і приладдя медичні та стоматологічні”

32.50 – клас “Інструменти і приладдя медичні та стоматологічні”

32.50.2 – категорія “Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої”

32.50.22 – підкатегорія “Суглоби штучні; пристрої ортопедичні; зуби штучні; деталі для протезування зубів; частини тіла штучні, н. в. і. у.”

32.50.22-39 – позиція “Пристрої ортопедичні, шини та інші пристрої для лікування переломів”

32.50.22-39.1 – тип “Системи ортезів на хребет”

32.50.22-90.11 – підтип “Ортези на крижово-клубовий відділ хребта”.

Літерні познаки та цифрові коди ДКПП на рівні шести знаків цілком відповідають познакам і кодам СРА.

Читайте также:  Капитальный ремонт инженерных коммуникаций что это такое

Другий блок – блок назв класифікаційних угруповань. Цей блок на рівні до шести знаків включно складається з назв, які є тотожним перекладом відповідних назв класифікаційних угруповань СРА.

Сьомий і восьмий знак десятизначного коду для секцій B і C відповідають кодам продукції за переліком PRODCOM. Для інших секцій ДКПП на місці сьомого та восьмого знаку проставлено нулі.

Блок назв класифікаційних угруповань на рівні восьми знаків для секцій B і C складається з назв, які є тотожним перекладом відповідних назв класифікаційних угруповань PRODCOM.

Цифрові коди на рівні десяти знаків призначено для докладності видів продукції та послуг з урахуванням особливостей економічної діяльності в Україні.

Третій блок – блок перехідних ключів, який складається з кодів класифікації УКТЗЕД, згармонізованої з Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) (Згармонізованою системою опису та кодування товарів) та Combined Nomenclature (CN) (Скомбінованою номенклатурою). У блоці відображено відповідність класифікації продукції ДКПП класифікації товарів в УКТЗЕД.

Для тих підтипів ДКПП, які мають посилання на УКТЗЕД, визначення термінів і опис продукції наведено в Поясненнях до УКТЗЕД.

У назвах об’єктів класифікаційних угруповань ДКПП використано одиниці вимірювання згідно з національним класифікатором ДК 011-96 “Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку”.

Для зручності пошуку в ДКПП конкретних видів продукції чи послуг складено абетковий покажчик ключових слів для кожної секції окремо.

Скорочення, які використовуються в ДКПП:

Источник

Капитальный ремонт код дк 016 2010

ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

Секція B

ПРОДУКЦІЯ ДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН І РОЗРОБЛЯННЯ КАР’ЄРІВ

Секція C

ПРОДУКЦІЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Секція D

ЕНЕРГІЯ ЕЛЕКТРИЧНА, ГАЗ, ПАРА ТА КОНДИЦІЙОВАНЕ ПОВІТРЯ

Секція E

ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ТА ПОСЛУГИ ЩОДО РЕКУЛЬТИВУВАННЯ

Секція F

ОБ’ЄКТИ БУДІВЕЛЬНІ ТА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ

Секція G

ПОСЛУГИ ЩОДО ОПТОВОЇ ТА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ; ПОСЛУГИ ЩОДО РЕМОНТУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ

Секція H

ПОСЛУГИ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Секція I

ПОСЛУГИ ЩОДО ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧУВАННЯ ХАРЧУВАННЯМ

Секція J

ПОСЛУГИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ

Секція K

ПОСЛУГИ ФІНАНСОВІ ТА СТРАХОВІ

Секція L

ПОСЛУГИ, ПОВ’ЯЗАНІ З НЕРУХОМІСТЮ

Секція M

ПОСЛУГИ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ, НАУКОВОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Секція N

ПОСЛУГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ТА ПОСЛУГИ ЩОДО НАДАННЯ ДОПОМОГИ

Секція O

ПОСЛУГИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО КЕРУВАННЯ ТА ОБОРОНИ; ПОСЛУГИ У СФЕРІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Секція P

ПОСЛУГИ У СФЕРІ ОСВІТИ

Секція Q

ПОСЛУГИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Секція R

ПОСЛУГИ У СФЕРІ МИСТЕЦТВ, ВИДОВИЩНО-РОЗВАЖАЛЬНОЇ ТА ВІДПОЧИНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Секція S

Секція T

ПОСЛУГИ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ ЯК РОБОТОДАВЦІВ; ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ, ЩО ЇХ ВИРОБЛЯЮТЬ/НАДАЮТЬ ДОМАШНІ ГОСПОДАРСТВА ДЛЯ ВЛАСНОГО ВЖИТКУ, РІЗНОМАНІТНІ

Секція U

ПОСЛУГИ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ

Источник

Предмет закупки при текущем ремонте: определяйте правильно

Сразу заметим, что проведение текущего ремонта относится к разновидности услуг, а не работ.

Так, согласно п. 20 ч. 1 ст. 1 Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» от 10.04.2014 г. № 1197-VII (далее — Закон № 1197) услуги — это любой предмет закупки (кроме товаров и работ), в частности, транспортные услуги, освоение технологий, научные исследования, научно-технические (экспериментальные) разработки, медицинское и бытовое обслуживания, лизинг, наем (аренда), а также финансовые и консультационные услуги, текущий ремонт.

Таким образом, для решения вопроса, нужно для осуществления указанных ремонтных работ проводить процедуру закупки или нет, заказчик должен исходить из стоимостного предела, установленного для закупки услуг (в частности, по текущему ремонту), в размере 200 тыс. грн. Поскольку ч. 1 ст. 2 Закона № 1197 предусмотрено, что требования данного Закона применяются к закупке услуг, если стоимость закупки равна или превышает 200 тыс. грн. (с НДС).

Читайте также:  Жилищный кодекс капитальный ремонт обязаны ли платить

При этом п. 2.2 разд. ІІ Порядка определения предмета закупки, утвержденного приказом Минэкономики от 26.07.2010 г. № 921, предусмотрено, что предмет закупки услуг по текущему ремонту определяется по каждому отдельному дому, зданию, сооружению, линейному объекту инженерно-транспортной инфраструктуры согласно терминологии Государственных строительных норм ДБН А.2.2-3:2014 «Состав и содержание проектной документации на строительство», утвержденных приказом Минрегионразвития от 04.06.2014 г. № 163, и/или Отраслевых строительных норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования. Виды ремонтов и перечни работ», утвержденных приказом Государственной службы автомобильных дорог от 23.08.2011 г. № 301.

То есть предмет закупки услуг по текущему ремонту определяют именно по таким объектам строительства, как дом, здание, сооружение, линейный объект инженерно-транспортной инфраструктуры, а не по показателям (цифровым кодам) государственных классификаторов ДК 016:2010 и ДК 021:2015.

Таким образом, если заказчику было необходимо провести текущий ремонт в помещениях одного и того же здания учреждения, то все работы по такому текущему ремонту этого здания (покраска дверей и пола в январе 2016 года и покраска стен в коридорах и кабинетах в апреле 2016 года) — это один предмет закупки услуг по текущему ремонту здания. При этом такой порядок определения предмета закупки не зависит даже от того, что такой ремонт необходимо провести в разных помещениях, входящих в состав этого здания.

Таким образом, если в январе 2016 года (момент первичной закупки) у заказчика была потребность осуществить весь указанный в вопросе объем текущего ремонта (покраска дверей, пола, стен в коридорах и кабинетах) на общую ожидаемую стоимость 260 тыс. грн., то заказчик, учитывая стоимостный предел применения Закона № 1197, должен был провести соответствующую процедуру закупки.

Добавим, что согласно требованиям ч. 1 ст. 4 Закона № 1197 закупка осуществляется в соответствии с годовым планом. Поэтому проведение процедуры закупки услуг по текущему ремонту на ожидаемую стоимость 260 тыс. грн. заказчик должен был заранее предусмотреть в годовом плане закупок на 2016 год.

Учитывая указанное, можно допустить, что в связи с неправильным определением предмета закупки услуг по текущему ремонту заказчик разделил предмет закупки на части. При этом цель такого разделения предмета закупки устанавливается контролирующими органами при проведении контрольного мероприятия. Поскольку такое разделение может быть сделано осознано для избежания процедуры закупки.

Но такая ситуация могла возникнуть и из-за элементарного незнания того, как правильно определять предмет закупки услуг по текущему ремонту. Напомним, что госзакупочное законодательство не содержит обязанности проходить обучение по вопросам проведения закупок членам комитета по конкурсным торгам. При этом члены конкурсного комитета — это не отдельные штатные единицы, а, так сказать, дополнительная «общественная нагрузка».

Вместе с тем именно такая ситуация в учреждении могла существовать в связи с тем, что в январе 2016 года заказчик не мог объективно предусмотреть потребность в апрельской закупке услуг по текущему ремонту. Например, такое было бы возможно в случае, если бюджетному учреждению-заказчику в январе 2016 года не были утверждены бюджетные ассигнования на проведение такого ремонта и согласно Бюджетному кодексу Украины от 08.06.2010 г. № 2456-VI заказчик не мог брать соответствующие бюджетные обязательства. Поэтому в данном случае отсутствуют основания считать такие действия заказчика разделением предмета закупки. При этом в любом случае у заказчика должно быть документальное подтверждение своих действий.

Читайте также:  Капитальный ремонт двигателя автобуса паз

Источник

Капитальный ремонт код дк 016 2010

Министерство экономического развития

Донецкой Народной Республики

Особенности закупок по техническому обслуживанию и ремонту основных средств

В соответствии с пунктом 2.1 Раздела II Порядка определения предмета закупки, утвержденного приказом Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики от 26.12.2016 г. № 140, предмет закупки товаров, работ и услуг определяется в соответствии с Государственным классификатором продукции и услуг ДК 016:2010, утвержденным приказом Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики от 11.10.2010 № 457 (далее – ДК 016:2010), по показателю пятого знака (классификационная группировка «категория»). Не допускается деление предмета закупки на части, если такое деление приводит или может привести к неприменению норм Временного порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике, утверждённого Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 №7-2 (далее – Временный порядок).

Ввиду того, что один и тот же пятизначный код по ДК 016:2010 может классифицировать предметы закупки, по своему содержанию относящиеся как к услугам, так и к работам, при планировании и проведении таких закупок следует учитывать соответствие предмета закупки понятиям «услуги» или «работы», предусмотренным Временным порядком.

Так, например, при закупке технического обслуживания и ремонта служебных автомобилей заказчик определяет предмет закупки по ДК 016:2010 кодом 45.20.1 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и автотранспортных средств малой грузоподъемности». Однако в рамках Временного порядка капитальный и текущий ремонты основных средств относятся к работам, а техническое обслуживание – к услугам.

Проведение закупок за бюджетные средства осуществляется посредством установленных в пункте 8.1 Временного порядка процедур с учетом условий, предусмотренных пунктами 2.1, 2.2 Раздела II Временного порядка, то есть с учётом стоимостных ограничений:

 • для услуг – от 200 тыс. рос. рублей;
 • для текущих работ – от 1 млн. рос. рублей;
 • для работ капитального характера – без стоимостных ограничений, кроме работ по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации и осуществлению технического надзора за строительством.

Отражение закупок по техническому обслуживанию и ремонту в планах закупок на бюджетный период разъяснено в следующем примере.

Заказчик в рамках одного бюджетного периода планирует закупку технического обслуживания и ремонта служебных автомобилей. Ожидаемая стоимость закупки составляет 400 тыс. рос. рублей, из которых на текущий ремонт планируется 250 тыс. рос. рублей, на техническое обслуживание – 150 тыс. рос. рублей.

В соответствии с Инструкцией по применению экономической классификации расходов бюджета, утвержденной приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 19.06.2018 г. № 65, оплата услуг и работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию подразумевает текущие расходы.

Так как текущий ремонт автомобилей в рамках Временного порядка отнесён к работам и связан с текущими расходами, а также ввиду того, что в данном случае общая сумма закупки не превышает 1 млн. рос рублей, такая закупка отражается в форме «План закупок, которые осуществляются без проведения процедур закупок, на бюджетный период».

Вместе с тем, закупку технического обслуживания автотранспортных средств, относящегося к услугам, в данном случае следует отразить в форме «План закупок на бюджетный период», так как общая сумма закупки по предмету 45.20.1 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и автотранспортных средств малой грузоподъемности» превышает пороговое значение для проведения процедур на закупку услуг, предусмотренное пунктом 2.1 Раздела II Временного порядка.

Источник